Διασφάλιση Ποιότητας

Το εργαστήριο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 από τον εθνικό φορέα EQA HELLAS. Παράλληλα συμμετέχει σε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από την εταιρεία Medisyn ενώ η διαχείριση ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) γίνεται σύμφωνα με τον οργανισμό ΑΝΣΥ. .